Vendosen shenjat me emra rrugësh

Agjencia Kadastrale e Kosovës, me përkrahje financiare nga Zyra e Bashkimit...
Shko te lajmet

IMPULS, ekspertët suedez vizitojnë AKK-në

Me qëllim të diskutimit të hapave që duhet ndërmarrë për implementimin sa më ...
Shko te lajmet

Takim për RIK në 20 ZK

Me qëllim të trajtimit të planit dinamik në implementimin e projektin Rindërtimi...
Shko te lajmet

23 Qershori - Dita Ndërkombëtare e Shërbimit Civil

Me një ceremoni rasti, në Ministrinë e Administratës Publike, është
Shko te lajmet

Takohet menaxhmenti i AKK-së

Menaxhmenti i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ka mbajtur takimin e radhës...
Shko te lajmet

Konferenca regjionale në Opati, Kroaci

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, i udhëhequr...
Shko te lajmet

Progresi i punëve ne RIK- 20ZK

Në Projektin e Rindërtimit të Informacioneve Kadastrale ...
Shko te lajmet

Takim i rregullt informues

Me qellim te diskutimit rreth ecurisë se punëve ne implementimin e projektit ...
Shko te lajmet

Informimi publik për RIK 20 ZK

Me qëllim të informimit me proceset dhe benefitet nga projekti Rindërtimit...
Shko te lajmet

Punëtori për harmonizimin e të dhënave

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe me pjesëmarrje...
Shko te lajmet

AKK merr pjesë në Asamblenë e Eurogeographics

Agjencia Kadastrale e Kosovës e përfaqësuar nga korespondentja...
Shko te lajmet

Takim dypalësh me Bankën Botërore

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha...
Shko te lajmet

NSDI, punëtori në Sarajevë

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ...
Shko te lajmet

Riinxhinjerohet ZKK Gjilan

Me datë 5 maj 2016 është inauguruar objekti i ri i Zyrës Kadastrale
Shko te lajmet

Takim ne qytetarët e Ferizajit

Me qëllim të informimit sa më të mirë me procesin e implemetimit të projektit
Shko te lajmet

Informimi publik për RIK në Krushë të Madhe

Ekspertë të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, përfaqësues të Komunës ...
Shko te lajmet

Takohet komiteti drejtues i IMPULS

Komiteti Drejtues i projektit IMPULS i cili konsiston me harmonizimin e ...
Shko te lajmet

Punimi shkencor i AKK, artikulli i muajit në FIG

Për nevoja profesionale të Javës së Punës së Shoqatës Botërore...
Shko te lajmet

Takim pune mes BB dhe AKK

Në Agjencinë Kadastrale të Kosovës është duke qëndruar udhëheqësja ...
Shko te lajmet

RIK në Krushë, aspekti shoqërorë

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke bërë përgaditjet finale për...
Shko te lajmet

Diskutohen TeR për skanim masiv

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke u përpjekur që të ngrisë shkallën...
Shko te lajmet

Dorëzimi final i të dhënave për RIK 50 ZK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në pajtueshmëri me planin dinamik të paraparë ...
Shko te lajmet

Shërbimet

Çmimorja për produkte

LAJME

Informim për shfrytëzuesit e SIKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës informon Zyrat Kadastrale Komunale, institucionet publike si dhe qytetarët e Republikës së Kosovës se aktualisht është duke u ballafaquar me disa probleme teknike në Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë (SIKTK), sistem ky përmes të cilit administrohen regjistrat pronësorë dhe informacionet kadastrale. Këto probleme mund të ndikojnë edhe...

Informatë mbi Gjeoportalin

Agjencia Kadastrale e Kosovës njofton shfrytëzuesit e Gjeoportalit se aktualisht i njëjti është duke u ballafaquar me disa probleme teknike, të cilat pamundësojnë shikimin e Ortofotove të vitit 2009 dhe Ortofotove të vitit 2012. Deri sa të gjitha të dhënat tjera janë të lexueshme, Drejtoria për Teknologji të Informacionit është duke bërë përpjekje të funksionalizimit të këtyre dy të...

Hapet shikimi publik për RIK në ZK Krojmir - Komuna Lipjan

Në bazë të Nenit 29 Paragrafit 10 të Ligiit Nr. 04/L-13 për Kadastër, Nenit 17 Paragrafit 1 dhe 2 të Udhëzimit Adminishativ Nr. 02/2012 për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme, Nenit 5 Paragrafit 1.16 të Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2012 për Punën e Komisionit për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme,...

Hapet shikimi publik për RIK në ZK Jagodë - Komuna Klinë

Në bazë të Nenit 29 Paragrafit 10 të Ligiit Nr. 04/L-13 për Kadastër, Nenit 17 Paragrafit 1 dhe 2 të Udhëzimit Adminishativ Nr. 02/2012 për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme, Nenit 5 Paragrafit 1.16 të Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2012 për Punën e Komisionit për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme,...

Hapet shikimi publik për RIK në Plluzhinë dhe Prelloc - Komuna Skënderaj

Në bazë të Nenit 29 Paragrafit 10 të Ligiit Nr. 04/L-13 për Kadastër, Nenit 17 Paragrafit 1 dhe 2 të Udhëzimit Adminishativ Nr. 02/2012 për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme, Nenit 5 Paragrafit 1.16 të Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2012 për Punën e Komisionit për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme,...

STATISTIKAT E PERDITESUARA

FAQ

Multimedia

 

 

Qasja në dokumente publike

E drejta e gruas në prone

Biografia e Drejtorit të Përgjithshëm