Takim i menaxhmentit të AKK-së

Me qëllim të sigurimit të mbarëvajtjes së punëve kadastrale, gjeodezike ...
Shko te lajmet

Avancimi i SIKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të mirëmbajtjes së Sistemit të...
Shko te lajmet

Takim i drejtorëve nga distanca

Bazuar në vendimet e marra nga Qeveria e Republikës së Kosovës...
Shko te lajmet

Dezinfektohen zyrat e AKK-së

Në kuadër të masave për parandalim të përhapjes së virusit COVID 19...
Shko te lajmet

Aktet e ndërmjetësimit, takim pune në AKK

Në kuadër të përpjekjeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës për të ...
Shko te lajmet

AKK, takim solemn për 8 Mars

AKK, takim pune mes ekzekutivit dhe grave të punësuara në Agjenci
Shko te lajmet

Shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si pjesë e reformave ligjore në administrimin...
Shko te lajmet

AKK, vizitë Prekazit

Për nder të Epopesë së UÇK-së një delegacion i Agjencisë Kadastrale...
Shko te lajmet

Marrëveshja KOPOS-MAKPOS

Bazuar në marrëveshjen e nënshkruar me datë 14.02.2020 mes ...
Shko te lajmet

Prezantim, drafti i parë i Planit të Biznesit

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka paraparë krijimin e planit të biznesit...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Bashkëpunim për adresat zyrtare

Agjencia Kadastrale e Kosovës është autoriteti qendror për mirëmbajtjen...
Shko te lajmet

AKK, takim pune me FSK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në vazhdën e takimeve me palë...
Shko te lajmet

Master Plani i Ujitjes në Kosovës

Nën organizimin e Bankës Botërore dhe me pjesëmarrjen e Ministrit...
Shko te lajmet

AKK, takim me ndërmjetësuesit e licencuar

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në vazhdën e zgjerimit të rrjetit ...
Shko te lajmet

SPATIAL II, takim regjional në Shkup

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave
Shko te lajmet

UN HABITAT, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë iniciativa të ...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Aplikacionet

Korniza e Punës për matje, krijim dhe regjistrim të njësive kadastrale

Si rezultat i reformave ligjore të ndërmarra nga Agjencia Kadastrale e Kosovës të cilat kanë rezultuar me hyrjen në fuqi të udhëzimeve të reja administrative, nga të cilat është derivuar edhe nevoja për plotësim-ndryshimin e kornizave aktuale të punës. Ky plotësim-ndryshim parasheh përmbledhjen e disa kornizave dhe doracakëve profesional të punës në një kornizë të vetme. Aktualisht...

Takim i menaxhmentit të AKK-së

Me qëllim të sigurimit të mbarëvajtjes së punëve kadastrale, gjeodezike dhe pronësore-juridike pavarësisht situatës së rënduar nga pandemia dhe vendimeve të Qeverisë për kufizim të lëvizjeve, Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke zhvilluar aktivitetet e saja me qëllim të ofrimit të shërbimeve dhe produkteve esenciale si për qytetarët po ashtu edhe për institucionet e Republikës së...

Avancimi i Sistemit të Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të mirëmbajtjes së Sistemit të Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë (SIKTK) vazhdimisht avancon dhe zhvillon këtë sistem bazuar në ndryshimet e kornizave ligjore, në kërkesat e AKK-së, ZKK-ve apo palëve të tjera të interesit që shfrytëzojnë produktet dhe shërbimet që ofrohen nga sistemi kadastral. Së fundi në versionin e ri të SIKTK janë bërë...

AKK vazhdon ushtrimin e mandatit të saj, mbahet takimi virtual i menaxhmentit

Bazuar në vendimet e marra nga Qeveria e Republikës së Kosovës dhe në rekomandimet e IKSHP, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka vazhduar ushtrimit e mandatin të saj konform rrethanave të reja duke garantuar fuksionimin e të gjitha sistemeve të saja dhe duke implementuar aktivitetet e parapara, përfshi kontrollin e kualitetit të projekteve e produkteve, monitorimin e aktiviteteve të Zyrave...

AKK, dezinfektohet objekti

Bazur në rekomandimet e Qeverisë së Republilës së Kosovës dhe me këkresë të Kryeshefit ekzekutiv të AKK z. Avni Ahmeti, është bërë dezinfektimi i të gjitha hapësirave të AKK, si masë mbrotjëse për të gjithë stafin esencial i cili viziton këto zyra. 
Showing 1 - 5 of 152 results.
Items per Page 5
of 31

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE