Lajme

Trajnim për SIKTK SOA

Si rezultat i ndryshimeve dinamike në fushën e administrimit të tokës në Republikën e Kosovës, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka avancuar edhe aplikacionin për administrimin e regjistrave pronësorë, Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë (SIKTK) duke e orientuar të njejtin kah arkitektura e orientuar në shërbime (SOA). Versioni i ri i këtij aplikacioni eksistues do të ndikojë në ngritjen e kualitetit, sigurisë dhe saktësisë së të dhënave pronësore dhe kadastrale, si dhe në ngritjen e shpejtësisë së ofrimit të të dhënave pronësore dhe kadastrale. Njeherësh, avancimi i SIKTK-së kah SOA ka rezultuar edhe me ndryshime në funksione dhe për këtë arsye ekspertët e Agjencisë Kadastrale të Kosovës kanë ndërmarrë një seri trajnimesh me të gjithë operatorët e Zyrave Kadastrale Komunale të cilët punojnë në në SIKTK, duke filluar me datën 15 janar, 2018 me operatorët e komunave Vushtrri, Mitrovicë Jugore, Mitrovicë Veriore, Skenderaj dhe Obiliq. Deri në muajin shkurt do të pasojnë trajnimet me me të gjithë operatorët e të gjitha komunave në Republikën e Kosovës. Avancimi i SIKTK-së është bërë me mbështetje financiare nga Banka Botërore, dhe me mbështetje profesionale nga Autoriteti Norvegjez për Kadastër dhe Hartografi "Kartverket". 


Vazhdon përkrahja e Qeverisë Norvegjeze

Agjencia Kadastrale e Kosovës e përfaqësuesar nga Kryeshefi Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha në një manifestim solemn ka nënshkruar marrëveshjen për projektin e ri përkrahës të Qeverisë Norvegjeze, rrespektivisht Autoritetit Norvegjez për Kadastër dhe Hartografi "Kartverket" përfaqësuar nga z. Helge Onsrud.  Marrëveshja për bashkëpunim ka kohëzgjatjen deri në tetor të vitit 2020, ndërsa vlera e saj do të mvaret prej aktiviteteve, projekteve dhe produkteve që do të zhvillojë Agjencia Kadastrale e Kosovës, kjo nga fakti për shkak se përkrahja është regjionale dhe varësisht prej aktiviteteve do të dedikohen edhe mjete financiare dhe përkrahje financiare.  

 


Banka Boterore, vizitë në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në bashkëpunim dhe me përkrahje financiare dhe profesionale të Bankës Botërore ka implemetuar projektin RECAP i cili konsiston me regjistrimin e pronës së paluajtshme në kadastër. Projekti është në fazën e fundit të implementimit të tij, ndërsa për informim nga afër me realizimin e fazës së fundit të projektit, si dhe për trajtimin e mundësive për një projekt tjetër të Bankës Botërore në AKK, një ekip gjithpërfshirës i Bankës Botërore është duke qëndruar në një vizitë një javore në AKK. Gjatë qëndrimit të tyre në AKK janë prezantuar rezultatet nga projektete e implementuara dhe janë identifikuar sfidat me të cilat AKAK do të ballafaqohen në të ardhmen, me qëllim që projekti i ri eventual të targetojë pikërisht këto sfida.


Studentët vizitojnë AKK

Një grup studentësh nga  Universitetit të Prishtinës Fakulteti i Shkencave Matematike - Natyrore Departamenti i Gjeografisë, të prirë nga Profesori Dr.Ferim Gashi profesor ne Departamentin e Gjeografisë, kanë qënduar në një vizitë njëditore në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës ku janë pritur nga Kreyeshefi Ekzekutiv i AKK-së Prof. Dr. Murat Meha dhe eksperi i GIS-it dhe Hartografisë z. Avni Rruestemi. Qëllimi i takimit ishte informimi i përgjithshëm i studentëve rreth mënyrës së kryerjes së punëve kadastrale në përgjithsi dhe procesi i krijit të hartave 1:25.000 ne veçanti. Pas informimit të përgjithshëm të aktiviteteve në AKK nga Kryeshefi Meha, gjatë vizitës studentëve iu mbajt një prezantim profesional për hartën topografike, mënyra e krijimit të një harte të tillë, benefitet nga posedimi i hartës së tillë, e të tjera nga eksperti i fushës, z. Avni Rruestemi. Po ashtu studentëve iu dhurua nga një libër profesional për hartën topografike, me titull "Nomenklëatura, simbolet, shenjat dhe pozicionimi i hartës topografike 1:25.000", prodhim i Agjencisë Kadastraële të Kosovës.

 


Takim për projektligjin për kadastër

Agjencia Kadastrale e Kosovës rrespektivisht Drejtoria Ligjore brenda AKK-së ka mbajtur një takim pune me Grupin Punues për Projektligjin për Kadastrin e Paluajtshmërive, ku temë diskutimi ishin komentet, sugjerimet dhe kërkesat për sqarime shtesë që palët të ndryshme të interesit si programi për të drejtat pronësorei i USAID-it, Shoqata Bankave, Zyra e Kryeministrit të Kosovës etj, kanë bërë në versionin e fundit të Projektiligjit për kadastër. Në takimin interaktiv Drejtoria Ligjore ka dhënë sqarime në çështjet e ngritura dhe rreth komenteve të bëra nga palët e ndryshme të interesit.