Lajme

Policia e Kosovës, takim në AKK

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit publik dhe intensifikimit të bashkëpunimit mes institucioneve përkatëse, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti priti në një takim pune përfaqësues të Policisë së Kosovës nga Regjioni i Mitrovicës, respektivisht Rreshter Ismet Koca dhe Rreshter Zekirija Jonuzi. Tema kryesore e takimit ishte trajtimi i mënyrave më të shpejta për shkëmbimin e produkteve hartografike për nevoja të Policisë së Kosovës. Në takim, Kryeshefi prezantoi produktet të cilat i prodhon dhe i mirëmban Agjencia, si dhe ofroi mbështetje për Policinë e Kosovës, duke e ditur se nga ky bashkëpunim përfitues kryesor do të ishin qytetarët dhe institucionet e Republikës së Kosovës. Po ashtu, përfaqësuesit e institucioneve në fjalë u pajtuan që të intensifikojnë bashkëpunimin edhe në të ardhmen. 

   


Banka Botërore, takim me AKK

Një ekip i Agjencisë Kadastrale të Kosovës sot priti në takim një delegacion të Bankës Botërore dhe FAO-s. Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti me bashkëpunëtorët ofruan mbështetje për çdo projekt që Banka Botërore ka në Kosovë, gjithashtu ofroi ndihmë teknike në fushën e gjeodezisë, kadastrit, pronës dhe ofrimin e të dhënave të sakta gjeohapsinore. Përfaqësuesja e Bankës Botërore Zhimin Mao, eksperte për ujëra dhe përfaqësuesi i FAO-së Giulio Marchi, konsulent gjeohapsinor, njoftuan AKK-në mbi projektin për zhvillimin e rezervave të ujit në Republikën e Kosovës, i cili pritet të implementohet nga Banka Botërore. Në bazë të statistikave Republika e Kosovës ka mungesë të rezervave të ujit dhe për këtë arsye ky projekt është në të mirë të Kosovës sepse parasheh krijimin e pellgje të reja për grumbullimin e ujit. Banka Botërore kërkoi bashkëpunim nga AKK për identifikimin e bazave të ujit dhe mundësitë për burime të ujit për nevoja të projektit. Gjithashtu gjatë takimit u bë një vizitë në të gjitha drejtorit e agjencisë për informimin më të afërt me aktivitetet e agjencisë.

 

 


AKK takim me N.H. ‘’Ibër Lepenci‘’

Më qëllim të ofrimit të ndihmës teknike, praktikës këshillëdhënse në fushën e gjeodezisë, kadastrit, pronës si dhe ofrimit të të dhënave gjeohapsinore nga ana e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, Kryeshefi i AKK-së z. Avni Ahmeti u takua me Kryeshefin e N.H ‘'Ibër Lepenc'' z. Berat Lushtaku, të cilët edhe nënshkruan një memorandum bashkëpunimi mes institucioneve që përfaqësojnë. Dispozitat e këtij memorandum janë në harmoni me kapacitetet profesionale dhe si i tillë i njëjti i rekomandon AKK dhe N.H ‘' Ibër Lepenc‘' që në mënyrë të vullnetshme të zbatojnë këtë memorandum. Agjencia Kadastrale e Kosovës u zotua se i del në ndihmë në rrafshin profesional dhe ndërinstitucional me të gjitha kapacitetet që i nevojiten N.H ‘'Ibër Lepenc'' në çështjet e pronës, gjeodezisë dhe kadastrit.


AKK, takim i drejtorëve

Me qëllim të prezantimit të rezultateve të projekteve dhe aktiviteteve të realizuara gjatë vitit 2018, si dhe për të diskutuar projektet për vitin 2019, Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti mbajti një takim informues me Drejtorët e Drejtorateve në AKK. Në takim në detaje u prezantuan rezultatet e projekteve kapitale të implementuara gjatë vitit 2018, me theks të veçantë rreth aerofotografimit të territorit të Republikës së Kosovës, skanimit të dokumenteve arkivore për Zyrat Kadastrale Komunale Istog, Malishevë dhe Gjakovë, matjet relative gravimetrike, zhvillimi i Sistemit të Informacioneve Kadastrale të Tokës në Kosovë, zgjerimi i qendrës së të dhënave me harduer dhe softuer, zgjerimi i intranetit të AKK-së me module te reja, rindërtimi i Informacioneve Kadastrale në 15 Zona Kadastrale në komunat  Drenas, Skënderaj, Kamenicë dhe Viti. Po ashtu u diskutua rreth sfidave me të cilat agjencia u ballafaqua gjatë po të njëjtit vit si dhe u identifikuan mjetet për tejkalimin e atyre sfidave gjatë këtij viti. Drejtorët e drejtorive prezantuan të arriturat e drejtorive përkatëse, ndërsa nga Kryeshefi u kërkua angazhim maksimal gjatë këtij viti pasi që shtimi i projekteve kapitale për Agjencinë si dhe fillimi i projektit REGIP të Bankës Botërore do të prodhojnë aktivitetet të shumta si për nga shtimi i projekteve dhe produkteve po ashtu edhe për nga kërkesa për ngritje të cilësisë së produkteve dhe shërbimeve Kadastrale dhe pronësoro juridike.  


Ministri Matoshi vizitë në AKK

Me qëllim të prezantimit të projekteve të realizuara gjatë vitit 2018, përfshi të arriturat dhe sfidat gjatë këtij viti kalendarik si dhe për të dëgjuar rreth vizionit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës për vitin 2019, Ministri i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë z. Fatmir Matoshi i shoqëruar nga Shefi i Kabinetit të tij z. Zijadin Geci dhe Këshilltarja Politike z-nja Sevdije Lama, vizituan Agjencinë Kadastrale të Kosovës.

Në takimin informues Ministri Matoshi u prit nga Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti i cili së bashku me bashkëpunëtorët e tij përmes prezantimeve interaktive dhe në kohë reale i pasqyruan para ministrit të gjitha aktivitetet dhe projektet e përfunduara gjatë vitit 2018. Sa i përket projekteve kapitale, në takim u prezantuan rezultatet e aerofotografimit të territorit të Republikës së Kosovës, skanimit të dokumenteve arkivore për Zyrat Kadastrale Komunale Istog, Malishevë dhe Gjakovë, matjet relative gravimetrike, zhvillimi i Sistemit të Informacioneve Kadastrale të Tokës në Kosovë, zgjerimi i qendrës së të dhënave me harduer dhe softuer, zgjerimi i intranetit të AKK-së me module te reja, rindërtimi i Informacioneve Kadastrale në 15 Zona Kadastrale në komunat  Drenas, Skënderaj, Kamenicë dhe Viti. Në takim u tha se projektet kapitale të parapara për vitin 2018 janë realizuar në tërësi, dhe se buxheti është realizuara në shkallë rreth 95%.

Sa i përket sfidave, Kryeshefi Ahmeti theksoi se ato vijnë kryesisht nga fusha legjislative, duke thënë se aprovimi sa i shpejtë i projektligjit të ri për kadastër do të mund të kishte ndikim pozitiv në tejkalimin e këtyre sfidave që kryesisht vijnë si pasojë e mungesës së vertikalizimit të sistemit kadastral në Republikën e Kosovës.

Z. Matoshi njohu zhvillimet pozitive në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, ndërsa premtoi që bashkëpunimi dhe përkrahja nuk do të mungojë edhe në vitin 2019, duke njohur kështu edhe peshën që toka, kadastra dhe regjistrat pronësorë ka në jetën e përditshme të qytetarëve të Republikës së Kosovës, në ekonomitë e tyre familjare e ngjashëm. Po ashtu, z. Matoshi shprehu interesim edhe për të ditur më shumë rreth numrit të grave pronare, duke kërkuar nga z. Ahmeti avancimin dhe lehtësimin e qasjes së grave në të drejtat pronësore.

Palët në takim u pajtuan që bashkëpunimi të thellohet edhe më shumë gjatë viti 2019, duke potencuar se bashkëpunimi do të sillte edhe kualitet dhe siguri më të lartë të dokumenteve pronësore dhe Kadastrale në Republikën e Kosovës, duke potencuar se përfitues kryesor nga kjo do ishin edhe qytetarët e edhe institucionet.