Lajme

Njoftim

Sipas nenit 16 paragrafi 2 dhe 3 të Udhëzimit Administrativ Nr.13/19 për Licencimin e Gjeodetëve dhe kompanive Gjeodete, personat të cilët plotësojnë kushtet e përcaktuara sipas nenit 6, 8, 10 dhe 11 të po të njejtit Udhëzim Administrativ, mund të aplikojnë për licencim nga data 01.06.2020 deri me 15.06.2020.

Aplikacionet dorëzohen në zyrat e Agjencisë Kadastrale të Kosovës


Doracaku për Rindërtim të Informacioneve Kadastrale

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është përgjegjëse për Kadastër dhe është kompetente për mbikëqyrjen e përgjithshme të veprimtarisë kadastrale, për mirëmbajtjen e kadastrit dhe regjistrit të pronës së paluajtshme, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka krijuar Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë (SIKTK), që është një sistem për mbledhjen, përpunimin dhe distribuimin apo shpërndarjen e të dhënave mbi tokën. Sipas legjislacionit në fuqi përmes këtij sistemi, përveç mirëmbajtjes së rregullt të kadastrit, AKK në bashkëpunim me Zyrat Kadastrale Komunale ka ndërmarrë edhe veprime plotësuese nëpërmjet Rindërtimit të Informacioneve Kadastrale (RIK) me qëllim të azhurnimit dhe plotësimit të të dhënave ekzistuese me gjendjen faktike në terren. AKK planifikion që procesin e RIK-ut ta zhvillojë në të gjitha zonat kadastrale ku ka mospërputhje midis të dhënave zyrtare në regjistër dhe gjendjes faktike në terren, e sidomos në ato zona kadastrale ku tregu i pronës është aktiv dhe vlera e pronës është më e lartë. Me këtë rast ndihmohet qytetari që pa pagesë prona e tij e paluajtshme të bëhet pjesë aktive e qarkullimit bankar dhe tregut të pronës, duke ndihmuar zhvillimin ekonomik në vend.
Në kuadër të reformave që AKK ka ndërmarrë gjatë vitit 2019, është synuar ngritja e kualitetit të Rindërtimit të Informacioneve Kadastrale dhe përfitimet e qytetarëve të jenë sa më të mëdha. Doracaku i nënshkruar sot nga Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së z. Avni Ahmeti do të jetë udhërrëfyes për ekspertë dhe zyrtarë profesional nga Agjencia Kadastrale e Kosovës, Zyrat Kadastrale Komunale, operatorët ekonomik dhe akterët tjerë të interesit, që me saktësi të zbatojnë procedurat gjatë përfshirjes në këtë proces.


Në linkun e mëposhtëm mund të gjeni Doracakun për Rindërtimin e Informacioneve Kadastrale:


Takim virtual mbi legalizimin

Me kërkesë të Departamentit për Planifikim Hapësinor, Ndërtim dhe Banim (DHNB) në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Ambientit, me datë 4 prill është mbajtur takimi virtual I Grupit Koordinues për Legalizim, respektivisht mes Ministrisë së Infrastrukturës dhe Ambientit, Agjencisë Kadastrale të Kosovës, Komunës së Prishtinës dhe Programit të USAID për Qeverisje Ekonomike. Në takim u diskutua rreth realizimeve të akorduara nga takimi paraprak, ndërsa përfaqësuesit e institucioneve paraqiten aktivitetet konkrete të tyre në këtë drejtim. Agjencia Kadastrale e Kosovës në këtë takim u përfaqësua nga Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë z. Avni Ahmeti i shoqëruar nga u.d Drejtori i Drejtorisë për Kadastër z. Korab Ahmetaj dhe zyrtari i Lartë Ligjor z. Nadir Shyqeriu. Përndryshe, nga pjesëmarrësit në takim u konkludua se ndryshimet ligjore të bëra nga AKK kanë pasur ndikim pozitiv në procesin e legalizimit. Konkretisht, si rezultat i avancimit të Sistemit të Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë dhe avancimit të legjislacionit përmes nxjerrjes së Udhëzimeve të reja administrative, ka filluar edhe regjistrimi i ndërtesave të legalizuara.

Mbahet Asambleja e Përgjithshme “virtuale” e Eurogeorgaphics

Agjencia Kadastrale e Kosovës është anëtare me të drejta të plota në Eurogeographics, institucion që përfaqëson një komunitet evropian prej 63 organizatave nga 46 shtete, nën ombrellën e të cilit bëjnë pjesë institucionet shtetërore evropiane për kadastër dhe hartografi, dhe ekspertët më me renome në këto fusha. Kjo organizatë ndërkombëtare jo-fitimprurëse ka si vizion që të ofroj për të gjithë përdoruesit një pikë të vetme referuese për shërbime dhe të dhëna gjeohapsinore të harmonizuara dhe autoritative. Ky vizion u ndihmon dhe institucioneve, përfshirë edhe Agjencinë Kadastrale të Kosovës që të njihen dhe të kontribuojnë për të mirën e përgjithshme të publikut në aspektin e gjeoinfromacionit. Përndryshe, në baza vjetore Eurogrographics mban Asamblenë e saj të përgjithshme, e cila këtë vit për shkak të situatës së krijuar nga pandemia, është mbajtur virtualisht (online), me tre pika kryesore diskutimi mbi raportin financiar të Eurogeographics, përfitimet nga anëtarësimi në Eurogeographics dhe roli i dokumentit për diskutim përmes korrespondencës permanente.


AKK, memorandum bashkëpunimi me Sekretariatin e Këshillit të Sigurisë së Kosovës

Agjencia Kadastrale e Kosovës si institucion përgjegjës për mirëmbajtjen e të dhënave kadastrale, pronësoro-juridike dhe gjeohapësinore, në baza të rregullta përkrah institucionet publike të cilat kanë nevojë për të dhëna të shpejta, kualitative dhe autoritative. Po ashtu, rrjeti i bashkëpunëtorëve publik me të cilët AKK ka marrëveshje për shkëmbim të të dhënave dhe skpertizës nga fusha të cilën e mbulon, është në rritje e sipër. Rrjedhimisht, me datë 30 prill 2020, Agjencia Kadastrale e Kosovës respektivisht Kryeshefi i Agjencisë z. Avni Ahmeti ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi me Sekretariatin e Këshillit të Sigurisë së Kosovës, respektivisht me u.d Sekretarin e Këshillit të Sigurisë së Kosovës z. Bekim Podrimqaku. Qëllimi i bashkëpunimit, pos shkëmbimin e të dhënave, është edhe bashkërendimi i aktiviteteve operacionale ndërinstitucionale të interesit të përbashkët, që do të rezultonte me ofrimin sa më të mirë të shërbimeve publike për institucionet dhe qytetarët e Republikës së Kosovës.