Lajme

Përfshirja e qytetarëve në projekte

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për kadastër dhe pronë implementon projekte kapitale që në mënyrë të drejtpërdrejtë kanë të bëjnë me qytetarët, dhe rregullisht përmes informimit përpiqet që të inkurajojë të njëjtit për pjesëmarrje aktive në faza të ndryshme të implementimit të projekteve të saja, si përmes informimeve dhe shikimeve publike, po ashtu edhe përmes zhvillimit të kanaleve të ndryshme të komunikimit për informim të qytetarëve. Për këtë arsye, një ekip i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ka marrë pjesë në punëtorinë e organizuar nga Banka Botërore që kishte për qellim shkëmbimin e përvojave mes njësive për implementim të projekteve të Bankës Botërore në katër shtete të regjionit, respektivisht Shqipëri, Maqedoni e Veriut, Kosovë dhe Malit të Zi. Në takim, ekspertë të ndryshëm të Bankës Botërore nga fusha e gjithëpërfshirjes dhe komunikimit prezantuan metodologji dhe teknika të ndryshme të përdorura nga shtetet e zhvilluara në përfshirjen e qytetarëve gjatë fazave të ndryshme të implementimit të projekteve, si dhe prezantuan edhe aplikacione të ndryshme të zhvilluara për këtë qëllim. Po ashtu, edhe pjesëmarrësit prezantuan aktivitetet e tyre në këtë fushë ndërsa ndanë edhe sfidat me të cilat ballafaqohen si dhe prezantuan mjetet për tejkalimin e atyre sfidave.


Policia e Kosovës ofron informacione në gjeoportal

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për koordinimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacioneve Hapësinore (IKIH) dhe administratore e Gjeoportalit shtetëror, ndërmerr iniciativa të ndryshme me institucione publike për informimin mbi benefitet nga publikimi i të dhënave të interesit publik në Gjeoportalin shtetëror.  Ndërsa si rezultat i bashkëpunimit mes AKK-së dhe Policisë së Kosovës më këtë fushë, gjatë kësaj jave në Gjeoportalin shtetëror janë publikuar edhe disa të dhëna nga Policia e Kosovës, respektivisht Stacionet Policore: (drejtori rajonale policore, stacione policore, nënstacione policore, stacione administrative policore, stacione policore të trafikut) dhe Stacionet Policore Kufitare: ( drejtoritë rajonale të policisë kufitare, stacione policore kufitar, pikat e kalimit kufitar, stacione për mbikëqyrje të kufirit). Të gjitha këto të dhëna tani më janë të qasshme përmes Gjeoportalit shtetërorë në linkun http://geoportal.rks-gov.net/.

 

 


AKK, vazhdon bashkëpunimi me JICA

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka marrë përgjigje pozitive për fillimin e realizimit të projektit për gjeneralizimin e hartave topografike me shkallë të vogla, i cili do të përkrahet nga JICA. Për këtë projekt të cilin AKK e ka konsideruar si të rëndësisë së madhe, pranë JICA-s është aplikuar gjatë vitit 2018 ndërsa përgjigja pozitive ka ardhur në fillim të këtij viti. Projekti parasheh edhe trajnimin e ekspertëve të AKK-së për gjeneralizimin e hartave topografike, dhe për këtë arsye një ekspert tani më i kontraktuar mga ana e JICA-s do të qëndrojë në AKK në tre periudha. E para është planifikuar nga 3 shkurt deri në 8 mars 2020. E dyta do të jetë qershor-korrik, e treta do të jetë korrik deri në gusht. Përndryshe, AKK dhe JICA edhe në të kaluarën kanë pasur bashkëpunim të frytshëm, si rezultat i të cilit edhe është zhvilluar harta topografike 1:25.000 për tërë territorin e Republikës së Kosovës.


AKK, takim me FSK

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për mirëmbajtjen e regjistrave pronësorë në baza të rregullta mban takime me palë të ndryshme të interesit. Në vazhdën e këtyre takimeve, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti, i shoqëruar edhe nga u.d Drejtori i Drejtorisë për Kadastër z. Korab Ahmetaj,  mbajti një takim pune me përfaqësues të lartë të Ministrisë së Mbrojtjes respektivisht me Drejtoreshën Ligjore pranë kësaj Ministrie z-nja Krenare Sogojeva Dermaku dhe me Drejtorin e Logjistikës z. Mentor Zejnullahu. Pos shkëmbimit të informacioneve të përgjithshme rreth aktiviteteve të institucioneve respektive, boshti i takimit ishte rreth gjendjes aktuale të pronave në të cilat është e vendosur FSK, njoftimi për pronat e ish armatës e të cilat mund të jenë në interes të FSK-së dhe hapat ligjorë e procedural që duhet ndërmarrë  për regjistrimin e këtyre pronave në emër të FSK e ngjashëm. Në fund të takimit Kryeshefi i AKK-së ofroi ekspertizë ligjore për çështjet e ngritura dhe së bashku u vendos që takimet e tilla të mbahen edhe në të ardhmen. 


AKK, vizitë në Komunën e Pejës

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si rezultat i reformave të ndërmarra ligjore, ka sjell në fuqi 11 udhëzime të reja administrative nga fusha e kadastrës, regjistrimit të pronës dhe sistemit të unifikuar të adresave. Ndërsa disa nga këto udhëzime administrative kanë pasur ndikim edhe në kryerjen e punëve kadastrale nga Zyrat Kadastrale Komunale. Për këtë arsye, me ftesë të Kryetarit të komunës së Pejës z. Gazmend Muhaxhiri, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i shoqëruar nga u.d Drejtori i Drejtorisë për Kadastër z. Korab Ahmetaj dhe Eksperti i Lartë Ligjor z. Bashkim Shaqiri kanë qëndruar në një vizitë zyrtare në këtë Komunë. Theks kryesorë në takim kishte ndarja dhe bashkimi i parcelave në zonat urbane dhe rurale bazuar ne udhëzimet e reja administrative, trajtimi i parcelave të krijuara që shfrytëzohen si rrugë, ndërrimi i destinimit të tokës. emërtimet e rrugëve të reja e ngjashëm. Në takim, Kryeshefi i AKK-së informoi si z. Muhaxherin po ashtu edhe ekspertët nga kjo Komunë mbi çështjet e ngritura. Po ashtu, ekspertët e AKK-së ofruan përkrahje me tërë kapacitetet profesionale në rastet kur do të ketë nevojë për një gjë të tillë. Po ashtu, si konkludim i dyanshëm nga takimi ishte nevoja për vazhdim të bashkëpunimit përmes monitorimit të punëve të Zyrës Kadastrale Komunale dhe përmes shkëmbimit të ekspertizave profesionale e ligjore.