Lajme

 Informim për gjeodetët dhe kompanitë gjeodete të licencuara

Agjencia Kadastrale e Kosovës në pajtim me dispozitën e paragrafit 2 të Nenit 25 të Udhëzimit Administrativ  Nr. 13/2019 për Licencimin e Kompanive Gjeodete dhe Gjeodetëve, njoftonë si në vijim:

Udhëzimi Administrativ Nr. 13/2019 për Licencimin e Kompanive Gjeodete dhe Gjeodetëve ka hyrë në fuqi 21.11.2019, me ç'rast sipas dispozitës së këtij akti nënligjor të gjithë Gjeodetët e licencuar, kompanitë gjeodete të licencuara dhe personat fizik të veçantë të licencuar të cilët kanë licencë të vlefshme pas hyrjes në fuqi të këtij Udhëzimi Administrativ në afatin prej një (1) viti duhet t'i plotësojnë kushtet e parapara në dispozitën e nenit 6, 8,  dhe 11 të këtij Udhëzimi Administrativ, duke përjashtuar dispozitën e nenit 6 paragrafi 1.6 të këtij Udhëzimi Administrativ.

 Ky obligim nënkupton se të gjithë personat të cilët kanë vlefshmëri të licencës (janë licencuar para vitit 2020) janë të obliguar që t'i plotësojnë dokumentet si në vijim:

 1. të dëshmojë shtetësinë e Republikës së Kosovës (pasaport të vlefshme apo certifikatë që vërteton shtetësinë;

2. të dëshmojë me certifikatën mjekësore që personi është i aftë për punë;

3. të gëzoj integritet personal dhe profesional (deklaratë e nënshkruar nga personi i licencuar

4. të dëshmojë me vërtetim nga organi kompetent se nuk është në marrëdhënie pune në organet publike ose të deklaroj para organit kompetent që si punë primare do të ketë punën si gjeodet i licencuar;

5. të dëshmojë se ka në pronësi apo shfrytëzim instrument profesional për matje GPS apo statcion total;

6. të dëshmojë se instrumenti për matje është i certifikuar dhe plotëson standardet teknike për kryerjen e punëve profesionale dhe të shërbimeve kadastrale;

7. të dëshmojë mbi pronësinë apo marrjen me qira të hapësirave punuese të vërtetuar tek noteri si dhe pajisjet për zyrë e nevojshme për ushtrimin e detyrës së gjeodetit të licencuar; dhe

8. të dëshmoj me vërtetim nga gjykata kompetente se nuk është i dënuar mbi gjashtë (6) muaj burgim ;  

 

Komisioni për Licencim me datë 23.06.2020 ka kërkuar nga ju si persona fizik dhe juridik të licencuar që t'i plotësoni kushtet sipas Udhëzimit Administrativ Nr. 13/2019 për Licencimin e Kompanive Gjeodete dhe Gjeodetëve në mënyrë që të mos e leni këtë procedurë për ditët e fundit.

Komisioni për Licencim ju njofton se afati për plotësimin e këtij dokumentacioni është data 26.11.2020.

Komisioni për Licencim ju njofton se në rast se nuk plotësohet kushtet e kërkuara sipas nenit 29 të Udhëzimit Administrativ Nr. 13/2019 për Licencimin e Kompanive Gjeodete dhe Gjeodetëve, licencat tuaja do të revokohen në pajtim me dispozitën e nenit 25 parag. 2 të të njëjtit, duke ju rikujtuar se një person të cilit i revokohet licenca, nuk ka të drejtë të kërkojë  licencimin për punë para se të kaloj afati prej dy (2) viteve nga dita e revokimit të licencës.

Për të njejtën keni pranuar edhe informim përmes postës elektronike.

Për pyetje shtesë apo paqartësi na kontaktoni në korab.ahmetaj@rks-gov.net.

 


Kryeshefi i AKK-së z. Ahmeti, takim me Drejtorin e Administratës Tatimore të Kosovës

Me qëllim të zgjerimit të rrjetit të bashkëpunëtorëve në mesin e institucioneve publike dhe palëve të rëndësishme të interesit, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti ka ndëmarrë një varg takimesh me prijës të institucioneve gjatë të cilave paraqet të arriturat, vizionin dhe sfidat e AKK-së dhe informon të tjerët mbi avancimet ligjore dhe teknologjike në AKK. Për këtë arsye, me datë 19 Nëntor 2020 z. Ahmeti i shoqëruar edhe Drejtoresha e Drejtorisë për Teknologji të Informacionit në AKK z-nja Afërdita Thaçi dhe u.d Drejtor i Drejtorisë për Kadastër z. Korab Ahmetaj vizitoi Administratën Tatimore të Kosovës ku u prit nga u.d Drejtor i ATK-së z. Ekrem Hysenaj po ashtu i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij. Qëllimi i takimit, pos prezantimit të aktiviteteve të ndërsjella, ishte edhe identifikimi i hapave që duhet ndërmarrë në fushën e shkëmbimit të informacioneve, me qëllim të ngritjes së kualitetit të shërbimeve që institucionet respektive u ofrojnë qytetarëve e institucioneve të Republikës së Kosovës. Pos afrimit të qasjes në regjistrat pronësorë për zyrtarët e ATK-së, mundësi kjo tani më e implementuar nga AKK, prijësit e institucioneve u dakorduan që të mundësohet edhe vendosja e barrës tatimore në mënyre online dhe vendosja e adresave përmes ueb shërbimeve. Përfaqësuesit e institucioneve u pajtuan që ky bashkëpunim të kulmojë me nënshkrimin e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse për bashkëpunim ku qartë do të definoheshin përfitimet nga bashkëpunimi, rolet dhe përgjegjësitë e institucioneve të përfshira e ngjashëm. Po ashtu, si përfundim u arrit që takimet e tilla, qoftë ato në nivel të lartë e qoftë në nivel profesional të intensifikohen, krejt me qëllim të implementimit sa më të suksesshëm të mandateve të institucioneve respektive.

AKK, marrëveshje me policinë

Me datë 17.11.2020, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Kosovës u nënshkrua Marrëveshja e Mirëkuptimi ndërmjet Policisë së Kosovës dhe Agjencisë Kadastrale të Kosovës, për qasjen në regjistrin për të drejtat në pronën e paluajtshme dhe sistemin e adresave. U.D. Drejtori i Përgjithëm i PK-së, z. Samedin Mehmeti dhe Drejtori Ekzekutivi i AKK z. Avni Ahmeti, potencuan nevojën për thellimin e bashkëpunimit në koordinimin sa më efektiv në fushën e ofrimit dhe përkrahjes reciproke në mes këtyre dy institucioneve.


Nënshkruhet marrëveshje për bashkëpunim mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës

Si rezultat i takimit të mbajtur me datën 16 tetor 2020 mes Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti dhe Kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës z. Bahri Hyseni, gjatë të cilit prijësit e institucioneve ishin pajtuar për avancim të bashkëpunimit në fushën e shkëmbimit të informacioneve të interesit publik, sot me datë 17 Nëntor në ambientit Këshillit Prokurorial të Kosovës është nënshkruar Marrëveshje për Bashkëpunim mes institucioneve respektive. Mes tjerash, qëllimi i kësaj marrëveshje të nënshkruar mes z. Ahmetit dhe z. Hysenit është që të mundësohet qasja në regjistrat pronësorë të cilat administrohen nga Agjencia Kadastrale e Kosovës për Këshillin Prokurorial të Kosovës. Ky avancim i mënyrës së bashkëpunimit, respektivisht formalizimi i bashkëpunimit me marrëveshje ku qartë specifikohen fushëveprimi i bashkëpunimit si dhe përgjegjësitë e palëve nënshkruese vjen si rezultat i disa avancimeve që kohëve të fundit ka zhvilluar Agjencia Kadastrale e Kosovës e që kanë rezultuar me kalimin prej mënyrës tradicionale të ofrimit të të dhënave (CD, email, letër) në mënyrë të avancuar përmes ofrimit të qasjes në të dhëna në kohë reale dhe përmes ueb shërbimeve. Në këtë takim u vlerësua akti i marrëveshjes, duke potencuar se përfitues kryesorë nga një proces i tillë pos palëve nënshkruese, do të jenë vetë qytetarët dhe institucionet e Republikës së Kosovës. Përndryshe, për aspektin teknik të implementimit të kësaj marrëveshjeje Agjencia Kadastrale e Kosovës do të ofrojë edhe trajnime të nevojshme për zyrtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës, për operim me qasje të limituar në Regjistrin e të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme.

Kryeshefi i AKK-së, takim me Këshillin Gjyqësorë të Kosovës

Me qëllim të zgjerimit të rrjetit të bashkëpunëtorëve në mesin e institucioneve publike dhe palëve të rëndësishme të interesit, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti ka ndëmarrë një varg takimesh me prijës të institucioneve gjatë të cilave paraqet të arriturat, vizionin dhe sfidat e AKK-së dhe informon të tjerët mbi avancimet ligjore dhe teknologjike në AKK. Për këtë arsye, me datë 16 Nëntor 2020 z. Ahmeti i shoqëruar edhe nga Zyrtari i Lartë Ligjor z. Bashkim Shaqiri vizitoi Këshillin Gjyqësor të Kosovës ku u prit nga z. Qerim Ademaj, Anëtar i Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe z. Astrit Hoti, Drejtor i Departamentit Ligjor në Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Qëllimi i takimit, pos prezantimit të aktiviteteve të ndrësjella, ishte edhe identifikimi i hapave që duhet ndërmarrë në fushën e shkëmbimit të informacioneve, me qëllim të ngritjes së kualitetit të shërbimeve që institucionet respektive u ofrojnë qytetarëve e institucioneve të Republikës së Kosovës. Përfaqësuesit e institucioneve u pajtuan mbi nevojën për ngritje të bashkëpunimit, i cili pritet që në një të ardhme të afërt të kulmojë me nënshkrimin e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse për bashkëpunim ku qartë do të definoheshin përfitimet nga bashkëpunimi, rolet dhe përgjegjësitë e institucioneve të përfshira e ngjashëm. Po ashtu, si përfundim u arrit që takimet e tilla, qoftë ato në nivel të lartë e qoftë në nivel profesional të intensifikohen, krejt me qëllim të implementimit sa më të suksesshëm të mandateve të institucioneve respektive.