Lajme

Vazhdon trajnimi për SIKTK SOA

Me qëllim të ngritjes së nivelit të administrimit të regjistrave pronësorë, si nga pikëpamja e sigurisë, kualitetit e mënyrës së shpërndarjes së të dhënave, AKK ka avancuar  Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë (SIKTK) me module shtesë të cilat kanë avancuar edhe vetë mënyrën e kryerjes së punëve nga operatorët nëpër Zyrat Kadastral. Agjencia Kadastrale e Kosovës ka avancuar SIKTK-në kah arkitektura e orientuar në shërbime. Trajnimet kanë qenë interaktive, ku përpos prezantimit të moduleve, në kohë reale janë prezantuar edhe modulet shtesë dhe administrimi i tyre. Pas grupit të parë, me datën 21 shkurt në hapësirat e AKK-së trajnimit i janë nënshtruar operatorët e Komunave Lipjan, Pejë, Rahovec, Podujevë, Prizren, Prishtinë, Skenderaj, Suharekë, Ferizaj, Malishevë, Novobërd, Fushë Kosovë.

 


Agjencia Kadastrale e Kosovës, takim me drejtorët e Zyrave Kadastrale Komunale

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit mes institucioneve të nivelit qendror dhe atyre të nivelit lokal në fushën e kadastrës dhe regjistrave pronësorë në veçanti dhe administrimit të tokës në përgjithësi, me datë 20 Shkurt 2019 në Prishtinë është mbajtur takim pune mes ekspertëve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe Drejtorëve të Zyrave Kadastrale Komunale. Takimin të cilin e udhëhoqi kreu i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti i shoqëruar edhe nga ekspertët ligjor dhe kadastral, ka për qëllim ngritjen e kualitetit të të dhënave kadastrale dhe pronësoro juridike të cilat i mirëmbajnë Zyrat Kadastrale Komunale, ngritjen e shkallës së transparencës institucionale si dhe identifikimin e mjeteve për shpërndarjen e shpejtë, saktë dhe sigurt të të dhënave hapësinore mes institucioneve publike.  Theks i veçantë në takim i është kushtuar gjithëpërfshirjes dhe informimit rreth ndryshimeve në legjislacionin i cili rregullon kadastrën, respektivisht hyrja në fuqi e Udhëzimeve të reja Administrative dhe informimi rreth ecurisë së projekt ligjit të ri për kadastër aprovimi i të cilit do të rezultonte me ndryshme të mëdha e pozitive në organizimin dhe strukturimin e kadastrës në Republikën e Kosovës. Në takim janë prezantuar edhe rezultatet nga monitorimet e rregullta të cilat Agjencia Kadastrale e Kosovës brenda mandatit të saj kryen në Zyrat Kadastrale Komunale, janë nxjerr në pah mangësitë që kanë dal si rezultat i monitorimit si dhe është kërkuar shmangja e gabimeve që kryesisht janë të natyrës teknike. Pas kësaj është bërë një rekapitullim i aktiviteteve dhe projekteve të realizuara gjatë vitit 2018 dhe janë prezantuar projektet dhe aktivitetet e planifikuara për vitit 2019. Në fund të takimit ku morën pjesë përfaqësues të shumicës së Komunave të Republikës së Kosovës, përmes diskutimeve dhe prezantimeve interaktive u trajtuan sfidat me të cilat ballafaqohen këto institucione gjatë kryerjes së punëve të përditshme si dhe u identifikuan mjetet për tejkalimin e këtyre sfidave. Agjencia Kadastrale e Kosovës shprehi interesim të madh për avancimin e bashkëpunimit, madje edhe në baza ditore, ndërsa ofroi përkrahje si në ngritjen e kapaciteteve profesionale nëpër Zyrat Kadastrale Komunale përmes trajnimit të stafit të tyre, po ashtu edhe në avancim të kushteve të punës përmes investimeve në pajisje teknologjike. Po ashtu, përfaqësuesit e institucioneve u pajtuan që gjatë vitit të tentohet edhe hapja sa më e madhe e të dhënave kadastrale dhe pronësoro-juridike për palë të interesit, si përmbarues, noterë e të tjerë.  

 


Trajnim për SIKTK SOA

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka avancuar Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë (SIKTK) kah arkitektura e orientuar në shërbime. Me qëllim të ngritjes së nivelit të administrimit të regjistrave pronësorë, si nga pikëpamja e sigurisë, kualitetit e mënyrës së shpërndarjes së të dhënave, si rezultat SIKTK është avancuar me module shtesë të cilat kanë avancuar edhe vetë mënyrën e kryerjes së punëve nga operatorët nëpër Zyrat Kadastrale. Trajnimet kanë qenë interaktive, ku përpos prezantimit të moduleve, në kohë reale janë prezantuar edhe modulet shtesë dhe administrimi i tyre. Të parët që i janë nënshtruar këtij trajnime më datën 19 shkurt në hapësirat e AKK-së,  kanë qenë operatorët e Komunave: Viti, Vushtrri, Drenas, Gjilan, Deçan, Dragash, Gjakovë, Istog. Kaqanik, Klinë, Kamenicë, Mitrovicë.


AKK-ja takim me Akademinë e drejtësisë

Pas trajnimit që u mbajtë ditë më parë për Prokurorët dhe Gjyqtarët e rinj nga AKK, Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti i shoqëruar me Drejtorin e zyrës ligjore z. Ismet Kryesiu dhe z. Bashkim Shaqiri pritën në takim Drejtorin e Akademisë së Drejtësisë z. Valon Kurtaj me bashkëpunëtor. Këta të fundit falenderuan Agjencinë për bashkëpunim të vazhdueshëm dhe propozuan që në trajnimet e tyre të shtohet një modul që do të ligjërohet nga ekspertët e Agjencisë Kadastrale të Kosovës.Palët ranë dakord qe të vazhdojnë bashkepunimin edhe në të ardhmen gjithmonë në të mirë të qytetarëve dhe institucioneve të Republikës Kosovës.


AKK, takim me AACK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si institucion përgjegjës për koordinimin e infrastrukturës kombëtare për informacione hapësinore, është duke e thelluar bashkëpunimin me institucione publike që prodhojnë, mirëmbajnë dhe shfrytëzojnë të dhëna hapësinore. Për këtë arsye, me datë 11 Shkurt 2019, në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës është mbajtur takim pune mes kreut të AKK-së z. Avni Ahmeti me bashkëpunëtor dhe z. Eset Berisha, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës (AACK), po ashtu me bashkëpunëtor. Qëllimi i takimit ishte shkëmbimi i informacioneve hapësinore mes institucioneve në fjalë, respektivisht ofrimi i të dhënave të Agjencisë Kadastrale të Kosovës për nevoja të Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës. Z. Ahmeti prezantoi të dhënat që posedon AKK, si dhe prezantoi mënyrat më të shpejta e sigurta për ofrimin e këtyre të dhënave. Po ashtu z. Ahmeti informoi mbi mundësitë që ofron gjeoportali shtetëror i Republikës së Kosovës të cilin e administron AKK, si aplikacion unik për grumbullimin dhe shpërndarjen e informacioneve hapësinore. Pas informimit rreth produkteve dhe nevojave të Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, palët u pajtuan që në të ardhmen të vazhdojnë takimet në nivel teknik, ndërsa si përfundim u konkludua se nga bashkëpunim I tillë, përfitues do të jenë qytetarët dhe institucionet e Republikës së Kosovës.